Bibliai térképek:


Ezen az oldalon a térképek témakör szerinti csoportosításban találhatóak. A címre kattintva megjelenik a térkép, a térképre kattintva pedig eredeti méretében lesz látható.


 

I. RÉSZ: A BIBLIAI HELYEK

 

Az ókori Közel-Kelet arculata

Az ókori Közel-Kelet —  Bibliai tájegységek —  A modern államok és az ókori Közel-Kelet —  Mezopotámia: Ábrahám hazája —  Egyiptom: A szolgaság földje —  Szíria és Libanon —  Nemzetközi útvonalak, A Királyok Útja —  A Közép-Kelet földrajza és kereskedelmi útvonalai

 

Palesztina természeti tájegységei

Az ókori Palesztina természeti tájegységei —  Palesztina domborzati földrajza —  Palesztina domborzata; a hosszúsági zónák keresztmetszeti képe —  Északi part menti síkságok —  Dór síksága, Sáron síksága, Samária —  A filiszteus síkság, Shephelah, Júda, és a Holt-tenger —  Arabah, Negeb, Zin és Párán pusztája —  Jeruzsálem óvárosa ma —  Az ókori Palesztina modern politikai megoszlása —  Az ókori Palesztina éghajlati jegyei

 

 

II. rész: A ZSIDÓSÁG BIBLIAI IDŐSZAKA

 

Ábrahám előtt

Egyes újkőkori és rézkori települések A nemzetek táblázata (1) —  A nemzetek táblázata (2) —  Az ókori Közel-Kelet a 3. évezredben

 

A pátriárkák világa

Az ókori Közel-Kelet a pátriárkák idején —  Kanaán földje Ábrahámtól Mózesig —  Palesztina a középső bronz korban —  Ábrahám vándorlása —  Ábrahám Kánaánban —  Ábrahám, Izsák, és Jákób —  Jákób utazásai —  József utazásai

 

Az egyiptomi tartózkodás

A Hikszoszok kiűzése —  Egyiptom és Palesztina a késői bronzkorban —  III. Thutmózisz és II. Amenhotep hadjáratai —  Kánaán a 14. században: A Tell el-Amarnai táblák —  Az egyiptomi birodalom és a hettiták —  Az egyiptomi birodalom és a hatalmi egyensúly kr. e. 1400 táján —  A kivonulás útvonala

 

A kivonulás

Események a kádesh-barneai tartózkodás alatt —  A kémek utazása —  Az utazás útvonala Kádesh-Barneától Moáb síkságjáig

 

A honfoglalás és a letelepedés

Az ókori Közel-Kelet kr.e. 1200-1000 —  Kánaán meghódítása —  A tengeri népek —  A Kelet kr. e. 1200-1000 —  A Józsué vezette hódítások —  Józsué középső és déli hadjárata —  Józsué északi hadjárata —  Az izraeliták lakta területek határai —  Izráel Kánaánban Józsuétól Sámuelig és Saulig —  Izráel törzseinek elhelyezkedése —  A föld elosztása a törzsek között —  Lévita városok és menedékvárosok (1) —  A Lévita városok (2) —  Izráel bírái —  A bírák kora —  Ehud és a Moábiták elnyomása —  Deborah győzelme a kánaániták felett —  Gedeon csatája az Amálekitákkal —  Jefte és az Ammoniták —  Sámson és a filiszteusok —  Az ébenézeri csata és a frigyláda elvesztése —  Sámuel szolgálata és Saul felkenetése —  Saul királysága és háborúi —  Saul, kr. e. 1000 táján —  Dávid bujdosása Saul elől

 

Dávid és Salamon királysága

Dávid hatalomra jutása —  Dávid meghódítja Kánaánt —  Dávid hódító háborúi —  Dávid és Salamon királysága —  Az egységes királyság Salamon idején (1) —  Az egységes királyság Salamon idején (2) —  Salamon gazdasági vállalkozásai —  Salamon építészeti tevékenysége —  Salamon temploma —  Jeruzsálem Dávid és Salamon korában

 

Izráel és Júda királysága

Izráel és Júda királysága (1) —  Izráel és Júda királysága (2) —  Izráel és Júda királysága (3) —  Sisák hadjárata —  Izráel és Aram-Damaszkusz közötti összecsapások —  Az Omri dinasztia —  A főníciai kereskedelem és civilizáció —  Kereskedelmi útvonalak a Közép-Keleten —  Kereskedelmi útvonalak Palesztinában —  Illés és Elizeus —  Jéhu lázadása —  Asszíria felemelkedése —  Izráel és Júda II. Jeroboám II és Uzziás napjaiban —  Az Asszír birodalom és III. Tigláth-Piléser uralkodása alatt —  A Szír-Efraimita háború —  III. Tigláth-Piléser hadjáratai —  Samária bevétele és az izráeliták deportálása —  Izráel királyságának bukása —  Asszír körzetek Samária eleste után —  A kr.e. VIII. évszázad prófétái

 

Júda egyedül a nemzetközi hatalmak között

Ezékiás felkészülése az elszakadásra —  Júda Ezékiás király uralkodása alatt —  Ezékiás Jeruzsáleme —  Sénakhérib hadjárata Júda ellen —  Asszíria a kr.e. VII. században —  Az Új-Babiloni Birodalom felemelkedése —  Jósiás uralkodása —  Júda tartományai Jósiás király idején —  Jósiás király aranykora; Nabukodnozor hadjáratai Júda ellen

 

A babiloni fogság

Júda a fogság idején —  Júda királyásága —  A fogság; Palesztina a fogság utáni időszakban —  Zsidó száműzöttek Babilonban —  Zsidó menekültek Egyiptomban

 

A perzsa időszak

A kr.e.-i VI. század világhatalmai —  Nagy Círusz hódításai —  A Perzsa Birodalom —  A zsidó száműzöttek visszatérése Júdába —  Júda a kr.e.-i V. században —  Palesztina a fogság után

 

A hellén időszak

Nagy Sándor birodalma —  Nagy Sándor birodalmának felosztása kr. e. 275 táján —  Palesztina a Ptolemaidák idején —  A Szeleukidák Birodalma és III. Antiochus —  IV. Antiochus hadjáratai Egyiptom ellen —  A Makkabeusok kr. e. 168-ban —  A makkabeus felkelés egyes eseményei —  Zsidó terjeszkedés a Hasmoneus dinasztia idején —  Pompeius hadjárata Jeruzsálem ellen

 

 

III. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG KORA

 

Rome''s Emergence as a World Power

A korai Róma —  Róma terjeszkedése a kr. e. III. és II. évszázadban —  Polgárháborúk az kr.e. I. század római terjeszkedése közepette —  A Római Birodalom Augusztusz korában

 

A rómaiak, Palesztina, és Nagy Heródes

Római uralom Palesztinában kr. e. 63-40 —  Nagy Heródes királysága —  Heródes építkezési programja

 

Jézus világa

Heródes királyságának felosztása —  Palesztina a Heródesek uralkodása alatt —  Palesztina Jézus korában (1) —  Palesztina Jézus korában (2) —  Qumrán és a Holt-tengeri tekercsek

 

Jézus élete és munkássága

Jézus születése és korai gyermekkora —  Jézus születése, gyermekkora és keresztsége —  Keresztelő János —  Galilea Jézus idejében —  Jézus szolgálata Galileában és utazása Jeruzsálembe —  Jézus szolgálata a Galileai tenger körül —  Jézus Galileán túli szolgálata —  Jézus szolgálata János beszámolója szerint —  Jézus utazásai Galileából Júdeába —  Jézus Júdeában és Jeruzsálemben —  Jeruzsálem az Újszövetség időszakában —  Az nagyhét Jeruzsálemben

 

Az egyház korai terjeszkedése

I. Heródes Agrippa királysága —  II. Agrippa királysága —  Pünkösd és a zsidó diaszpóra —  Az ősegyház terjeszkedése Palesztinában —  Pál megtérése és kezdeti szolgálata —  Pál utazásai —  Pál első missziós útja —  Pál második missziós útja —  Pál harmadik missziós útja —  Pál elfogatása és bebörtönzése —  Pál utazása Rómába

 

Az első zsidó felkelés

A római légiók eloszlása Tiberiusz császár idején —  Az első zsidó felkelés —  Titusz hadjáratai —  Heródes temploma

 

A korai keresztény gyülekezet

Jelenések gyülekezetei —  A Római Birodalom kr. u. 117 körül —  Palesztina kr. u. 73-135 —  A Bar Kohba felkelés, kr. u. 132-135 —  Hadriánusz Jeruzsáleme —  A kereszténység elterjedése a II. és III. században